Zájmový spolek Řemesla

Zájmový spolek Řemesla je spolek pro zachování lidových tradic a řemesel. Posláním spolku je zejména zachovávat staročeská řemesla a tradice, pořádat jarmarky a trhy s ukázkami těchto řemesel a tradic, pořádat kursy pro zájemce o tato řemesla a tradice.

Za tím účelem prohlubuje spolupráci mezi jednotlivými občany, zástupci orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy, humanitárních organizací, vědeckých institucí atd. Oslovuje pamětníky a shromažďuje různé staročeské tradice a řemesla.

Snaží se praktickými ukázkami obnovovat řemesla a zúčastnit se i projektů u stavebních firem. Zaučovat řemeslníky různých firem právě v oblasti tradičních řemesel. Podporovat moderní řemesla a vykonávat správu majetku s uplatněním řemesel.

Za tímto účelem spolek zejména napomáhá a organizuje setkání svých členů a zájemců se zástupci jiných spolků a vytváří databanku staročeských řemesel v dané oblasti, kterou mohou členové a zájemci využívat.

Podle možnosti zajišťuje akce pro členy z oblasti řemesel, tradic a lidového umění (jarmarky, trhy atd.)

Pomáhá členům a zájemcům v osvojování řemesel, tradic a umění. Organizuje zkušební programy pro členy a zajistí jim účast na akcích pořádaných spolkem. Podává náměty a návrhy členům a zájemcům k využití volného času.

Zajišťuje výměnu informací a zkušeností spoluprací pamětníků, pořádáním seminářů a jiných setkání odborníků s laiky z oblasti řemesel, tradic a umění.

Navazuje styky s obdobnými právnickými osobami a jinými iniciativami v České republice a v zahraničí.

Vydává informační bulletiny a další materiály, které informují o akcích a činnosti spolku. Vede internetové stránky s různými informacemi.

Usiluje o získání finančních prostředků cestou dotací od státních orgánů a obecních úřadů, cestou darů od sponzorů a ekonomické činnosti spolku a využívá je ve prospěch cílů spolku.

Naplňování poslání a plnění úkolů spolku je všeobecně prospěšnou činností. Získávání prostředků nutných k plnění úkolů spolku se děje ve smyslu platných právních předpisů a Stanov spolku (zák. 80/89 Sb.)